• czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
  • rzepak.jpg
  • chaber.jpg
Start
niedziela, 05 kwietnia 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
INFORMACJA O ZMIANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO
wtorek, 03 marca 2020

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła
zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Żukowice.  

Nowy numer rachunku:
 

                                  BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE

                                Nr 86 8646 0008 0000 0032 1769 0003

Więcej …
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA - Strona 4
piątek, 13 lipca 2012
Spis treści
GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA
1. OBIEKTY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
2. JAKOŚĆ WODY
3. TARYFA (CENY I STAWKI ŚWIADCZONYCH USŁUG)
4. INFORMACJE O AWARIACH
5. PRZYŁĄCZANIE DO SIECI
6. REGULAMIN ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
7. REGULAMIN W SPRAWIE ODPŁATNEGO PRZEJMOWANIA PRZEZ GMINE ŻUKOWICE URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, KTÓRE TE URZĄDZENIA WYBUDOWAŁY
8. WYKAZ PODMIOTÓW POSIADĄJACYCH ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOSCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
Wszystkie strony

TARYFA (CENY I STAWKI ŚWIADCZONYCH USŁUG)


Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat z uwzględnieniem dopłat, o których mowa w art. 24 ust 6 ustawy oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.

Ilość dostarczonej wody ustala się na postawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, do czasu zamontowania wodomierza. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku, jako równą ilość wody pobranej lub określonej w umowie. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody, pod warunkiem, że wielkość zużycia wody na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez Gminę i na koszt Odbiorcy.

Od 2018 roku taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków podlegają zatwierdzeniu przez organ regulacyjny, którym dla Gminy Żukowice jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Gmina Żukowice posiada decyzję nr WR.RET.070.144.2018.MK z dnia 29 maja 2018 r. zatwierdzającą ustaloną taryfę na okres 3 lat, tj. do dnia 21 czerwca 2021 r. Ponadto Rada Gminy co roku podejmuje uchwałę o dopłacie dla taryfowych grup odbiorców.


Cena do 21.06.2019 r.:
Grupa W1-3,70zł netto za dostawę 1m3 wody,
grupa W2-3,70zł netto za dostawę 1m3wody,
grupa W3-3,73zł netto za dostawę 1m3 wody,
grupa W4-3,75zł netto za dostawę 1m3 wody,
grupa S1-6,50zł netto za odprowadzenie 1m3 ścieków.

Cena od 22.06.2019 do 21.06.2020 r.:
Grupa W1-4,50zł netto za dostawę 1m3 wody,
Grupa W2-4,50zł netto za dostawę 1m3 wody,
Grupa W3-4,52zł netto za dostawę 1m3 wody,
Grupa W4-4,54zł netto za dostawę 1m3 wody,
Grupa S1-7,70zł netto za odprowadzenie 1m3 ścieków.

Do cen należy doliczyć 8% stawki VAT.


 
Top! Do góry